บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร !!


เจ้าหน้าที่ชุดทีมช่วยเหลือ
งานบริการสังคม


สุ่มตรวจหาสารเสพติด
พนักงาน รปภ. g


กิจกรรมแรลลี่ร่วมกับสมาคม g


บริษัททำกิจกรรมร่วมสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ g


อบรมดับเพลิงให้กับลูกค้า g


เจ้าหน้าที่สายตรวจทั่วไป g


สัมมนากฏหมาย รปภ.
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง g


งานบริการสังคม g


บริษัท รปภ. มีกิจกรรมร่วม
กับส่วนราชการ g


ฝึกที่กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก g


รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจ
รักษาความปลอดภัยดีเด่น ปี 51 เ

                  
                           d'f
ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย Tisguard
ได้เปิดรับสมัครและให้บริการรปภ.คุณภาพ
เยี่ยมเปี่ยมไปด้วยทักษะและประสบการณ์
เพื่อการบริการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่
สุดให้กับ"ผู้ว่าจ้าง"
                                              
ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย ได้เปิด
ให้บริการธุรกิจเครือ "สัญญาณกันขโมย"
เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยที่
นอกเหนือไปจากบริการพนักงาน
รปภ. / ยาม
                                                   h
ทางบริษัททำความสะอาด Tismaid ได้เปิด
รับสมัครและให้บริการแม่บ้านชั้นยอดที่จะ
ผ่านการฝึกฝนทักษะก่อนปฏิบัติการณ์จริง เพื่อความสะอาดน่าอยู่ของที่พัก
"ผู้ว่าจ้าง"
                                                h
ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย ได้เปิด
ให้บริการธุรกิจในเครือ "ป้อมยามสำเร็จรูป"
สำหรับรปภ. / ยาม เพื่อความครอบคลุมใน
การบริการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร
                                                   h
ทางบริษัทขนส่งของ แมสเซ็นเจอร์ได้เปิด รับสมัครและให้บริการ แมสเซ็นเจอร์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขนย้าย
สิ่งของต่างๆ ตามที่ "ผู้ว่าจ้าง" ร้องขอ
                                                h
ทางบริษัท เซอร์วิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้เปิดรับสมัครและให้บริการ "เซอร์วิสแมน" สำหรับการบริการคุณภาพเยี่ยม 6 อาชีพ ในหนึ่งเดียว เพื่อความคุ้มค่าให้กับ "ผู้ว่าจ้าง"
                                                   h
**เราคือ ผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย และ งานให้บริการต่างๆ ที่ครบวงจร อย่างชั้นนำเป็นบริษัท รปภ. ระดับโลก
          สิ่งที่เราไม่เหมือนใคร h      รับประกันความเสียหายทุกชนิด g       หมดปัญหากับคำว่าไม่ใช่หน้าที่ h
 *บริษัทรักษาความปลอดภัยเรามีจุดเด่น
ที่ไม่เหมือนใคร เราคือ บริษัท รปภ.ชั้นนำ

 - ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ
  ที่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้สัญญาว่าจ้าง
  ทางบริษัทเรายินดี ชดเชยค่าเสียหายให้
  ทุกชนิด เช่น
 - รถยนต์
 - พระเครื่อง
 - อัญมณี
 - เงิน
 - ของใ้ช้ที่มีค่าต่างๆ
 - อื่นๆ ฯลฯ 
 * ลูกค้าสามารถใช้งาน รปภ.เราได้เกินหน้า
 ที่ของการเป็น รปภ. ได้กราฟชี้วัดถึงศักยภาพแรงงานของพนัก
งานรักษาความปลอดภัย Tisguard ที่
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยมที่
บริษัท Tisguard ได้คัดสรรมาเพื่อ
“ผู้ว่าจ้าง” โดยเฉพาะ  
กราฟที่แสดงถึงศักยภาพของบริษัทรักษา
ความปลอดภัย Tisguard ต่อการรับผิด
ชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเทียบกับ
บริษัทรักษาความปลอดภัยอื่นๆ
                                 
กราฟที่แสดงอัตราส่วนผลตอบแทนที่ทาง
บริษัทรักษาความปลอดภัยของเรา ได้มอบ
ให้กับ รปภ. ในอัตราส่วนที่สูงกว่าบริษัท รปภ.ชั้นนำอื่นๆ
                                     g
โครงสร้างแผนผังของทางบริษัทรักษา
ความปลอดภัย Tisguard ต่อการปฏิบัติ
การณ์แก้ไขในกรณีที่รปภ.เกิดปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 
                                 g
แผนภาพแสดงผลตอบแทนที่ยั่งยืน ที่ทาง
บริษัทรักษาความปลอดภัย Tisguard
ได้มอบให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย
ต่อ รปภ. ทุกคน               
                                 g
แผนภาพแสดงศักยภาพ ในการควบคุมดู
แลพนักงานรปภ./ยาม ได้อย่างทั่วถึงโดย
แสดงเป็นอัตราส่วนของพนักงานภายใน
บริษัทรักษาความปลอดภัย Tisguard
ต่อ รปภ./ ยาม                 g
กราฟที่แสดงถึงประสิทธิภาี่พ อันยอด
เยี่ยมของพนักงานรปภ./ยามในด้านต่างๆ
จากการประเมิน ทีมงานพัฒนาคุณภาพ
ของบริษัทรักษาความปลอดภัย Tisguard
                                  g  
ตารางที่แสดงถึงศักยภาพของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยTisguardที่สามารถ
ทำงานอื่นๆที่นอกเหนือไปจากหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยโดยทั่วไป เปรียบเทียบกับ
บริษัทรปภ.อื่นๆ           g
กราฟแสดงการแทนจุด ของพนักงาน รปภ.
/ยาม ด้วยอัตรากำลังพลจำนวนมาก ที่ทาง
บริษัทTisguardได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับการ
จ้าง รปภ.ในจำนวนมากโดยแสดงแบบ
(7/1)                             g

กราฟแสดงการแทนจุดของพนักงานรปภ. ด้วยอัตรากำลังพล จำนวนมากที่ทาง
บริษัทTisguardได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับ
การจ้าง รปภ. ในจำนวนน้อย โดยแสดง
แบบ(14/1)                  g
กราฟแสดงให้เห็นต้นทุนของทางบริษัท
รักษาความปลอดภัย Tisguard ต่อการจัด
การคุณภาพของพนักงานรปภ.1นาย ต่อ เดือน เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในการบริการให้กับ  "ผู้ว่าจ้าง"                 g
แผนผังแสดงมาตรฐานและคุณภาพของ
ลูกค้า ที่ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย Tisguard ได้ให้บริการ
                                     g
ตารางที่แสดงถึงคุณสมบัติในการจัดซื้อ
จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
(รปภ.) ของบริษัทTisguardต่อบริษัท
รักษาความปลอดภัย อื่นๆ
                                  g
ชุดทีมงานบริการเสริม ซ่อมแซม , อาคาร
สำนักงาน , ซ่อมไฟฟ้า , ซ่อมประปา
ซ่อมหลังคา , ซ่อมพื้นคอนกรีดสำหรับ
ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการฟรี
                                g
ศูนย์สำนักงานบริการและเขตพื้นที่ให้บริการ
อยู่ ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล รวมทั้ง
ศูนย์บริการต่างจังหวัดอีกมากมาย ซึ่งเรา
พร้อมให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อความ
ปลอดภัยของลูกค้า          g

About Tisguard


 - สมัครงานเป็น รปภ. กับเรา
 - สำหรับลูกค้าร้องเรียน/แนะนำ
 - คุณสมบัติคัดเลือกพนักงาน/เข้าสังกัด
 - การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 - การฝึกอบรม รปภ.
 - ศูนย์ประสานงานให้บริการต่างๆ
 - สมาคมผู้ประกอบการรักษาความ
   ปลอดภัย
 - มูลนิธิรปภ.ไทย(รักษาความปลอดภัย)
 - การฝึกอบรม รปภ.
 - การพัฒนาบุคลากร
 - การตรวจสอบการทำงาน
 - การประสานงานบริษัทฯกับผู้ว่าจ้าง
 - การรับประกันความเสียหาย100%


     Search Guard Company

  
 - ค้นหารายชื่อบริษัทรักษาความ
     ปลอดภัยทั้งหมดในประเทศไทย


        

 TISGROUP ศูนย์งานการให้บริการอันดับ 1
 

บริษัทรักษาความปลอดภัย
ชั้นยอดที่คุ้มครองทรัพย์สิน
ทุกประเภทและชดใช้
100% เต็ม
                        

  ตัดปัญหากับคำว่า"ไม่ใช่หน้าที่"
serviceman เป็นนวัฒกรรมใหม่
บริการ 6 อย่าง ในคนเดียว
full system six ln One
                             
 

บริษัทรักษาความสะอาด
ที่มีบริการแม่บ้านคุณภาพ
พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยที่
ได้มาตรฐาน
                      

 

สินค้าป้อมยามสำเร็จรูปที่รับประกัน
ได้ด้านความแข็งแรง ทนทานและ
ซ่อมบำรุงตลอดอายุ
การใช้งานฟรี
                             g

 

บริษัทดูแลและจัดแต่งสวน,
ต้นไม้,สนามหญ้าของท่าน
ให้เป็นไปตามใจต้องการ
ด้วยบริการของเรา
                      g

  สินค้ารับประกันคุณภาพที่จะช่วยให้
ระบบรักษาความปลอดภัยที่พักอาศัย
ของคุณ ปลอดภัยจากการโจรกรรม
ทุกรูปแบบได้อย่างง่าย
                             g
  บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ด้วยพนักงานบริบาลชั้นยอด
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้
ช่วยพยาบาลมาเป็นอย่างดี
                      g

  บริการขนส่งสิ่งของทุกชนิดด้วย
ระบบ Full System GPS ที่รวดเร็ว
ฉับไว,ตรงเวลา,และรับประกันความ
เสียหายเป็นอย่างดี
                             g

  รับเป็นนายหน้าการจัดจ้างงาน
รักษาความปลอดภัยและงานอื่นๆ
ให้กับบริษัทรักษาความปลอดภัย
และบริษัทที่สนใจทั่วไป
                      g
  รับประกันแรงานเป็น คนไทย
100% มีสถานบันจากประเทศ
อังกฤษรับรองมาตรฐานการ
บริการและรักษาความปลอดภัย
                             g
    
        Our Newsletter

          
    

         
                ติดต่อสอบถาม ผ่าน LINE

       
     webmaster @ คุณแบงค์ Loso125i
     graphicdesign @ คุณต้าร์ Peachfully
       
    g
  ดาวน์โหลดเอกสาร รปภ.ทิสการ์ด (โปรไฟล์   และจุดเด่นการรักษาความปลอดภัยของรปภ.)
              
                  

   หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   ลูกค้าของเรา   |   ธุรกิจในเครือ   |   กิจกรรม   |   ติดต่อสอบถาม   |   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ  Copyright©2015 THE INTERRNATIONALSECURS CO.,LTD


สำนักงานใหญ่ 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด กรุ๊ป จำกัด
144/62 ช.ลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-930-4500 โทรสาร 02-930-4460-1 E-mail : mail@tisgroup.co.th www.tisgroup.co.th
\